Chemkostav ARÉNA Events

See the Chemkostav ARÉNA concert calendar. Chemkostav ARÉNA is in Michalovce, Slovak Republic.

Chemkostav ARÉNA Concert Calendar & Schedule

  • Friday Nov 17, 2023

Hotels & Lodging Near Chemkostav ARÉNA

  • 1259 Špitálska, Michalovce 071 01, Slovak Republic
Edit Venue

Chemkostav ARÉNA At-a-Glance

  • 1259 Špitálska
  • Michalovce 071 01
  • Slovak Republic
David Kollar
Nov 17, 2023
Advertisement